ระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบดีไหม?

ระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite steel deck floor system) ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็น (Cold-Formed Steel Deck) กับคอนกรีต
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระบบโครงสร้างอาคารในปัจจุบัน โดยระบบของพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite steel deck floor system) จะมี
ข้อดีอยู่ 3 ด้าน เมื่อเทียบกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Slab) อย่างแรกคือ แผ่นเหล็กจะเป็นแม่แบบของพื้นในการเทคอนกรีต
และช่วยรับน้ำหนักของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว อย่างที่สอง แผ่นเหล็กสามารถรับแรงดึงที่เกิดขึ้นและเป็นการลดแรงดึงในคอนกรีตที่เป็นสาเหตุให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้ง่าย รูปร่างหน้าตัดของแผ่นเหล็กจะมีลักษณะเป็นลอนซึ่งสามารถลดปริมาณคอนกรีตได้มาก ทำให้น้ำหนักของโครงสร้าง
ลดลง สุดท้ายลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของโครงสร้าง ลดปริมาณเหล็กเสริม ลดขนาดคาน เสา ฐานราก ในส่วนของการก่อสร้าง
ไม้แบบ ค้ำยัน คนงาน ค่าเช่าเครน

การต้านแรงเฉือนที่เกิดขึ้นระหว่างคอนกรีตกับแผ่นเหล็กของระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ สามารถทำได้โดยการทำให้แผ่นเหล็ก มีปุ่มนูนขึ้นมา
ซึ่งปุ่มนูนนี้ทำหน้าที่ให้แผ่นเหล็กกับคอนกรีตยึดติดกันและสามารถต้านแรงเฉือนที่เกิดขึ้นตามแนวนอนระหว่างกันได้ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
แผ่นเหล็ก จะไม่เป็นแม่แบบอย่างเดียว แต่จะท้าหน้าที่รับแรงดึงเหมือนกับเหล็กเสริมคอนกรีตทั่วๆไป

ประสิทธิภาพของพื้นแผ่นเหล็กประกอบจะขึ้นอยู่กับการประสานกันระหว่าง แผ่นเหล็กกับคอนกรีต และแผ่นเหล็กต้องมีตัวยึดต้านแรงเฉือน (Shear
Connector) เพื่อรับแรงเฉือนตามแนวนอนที่เกิดขึ้น

แรงยึดเหนี่ยว (Shear Bond) มีบทบาทและสำคัญมากในการต้านการแยกตัวออกจากกันระหว่าง แผ่นเหล็กกับคอนกรีต การออกแบบพื้นแผ่นเหล็ก
ประกอบ แรงยึดเหนี่ยวจะเป็นตัวควบคุมในการออกแบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ ในปัจจุบันวิศวกรคำนวณพฤติกรรมของพื้นแผ่นเหล็กประกอบ โดยใช้วิธี
เชิงตัวเลข เพื่อทดแทนการทดสอบด้วยขนาดจริง (Full Scale) การคำนวณพฤติกรรมของพื้นแผ่นเหล็กประกอบโดยวิธีเชิงตัวเลข จะต้องทราบปัจจัย
หลายๆ อย่าง เช่น คุณสมบัติของแผ่นเหล็ก คอนกรีต และเหล็กเสริมเป็นต้น ซึ่งสามารถหาได้ด้วยการ
ทดสอบไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบเล็กหรือการทดสอบด้วยขนาดจริง

ในระหว่างการก่อสร้างแผ่นเหล็กจะมีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัวและน้ำหนักของเครื่องมือที่เก็บของและ
คนงานบนพื้นคอนกรีตได้ ซึ่งจะมีความปลอดภัยในการก่อสร้าง
ข้อดีของงานระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ

  • ผิวเคลือบแผ่น Steel Deck ผิวเคลือบแผ่นมีสมรรถนะป้องกันสนิมได้ดี
  • ส่วนประกอบของโครงสร้าง พื้นอาคารที่ติดตั้งด้วยระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ จะมีน้ำหนักน้อยกว่าพื้นคอนกรีตทั่วไป แต่จะมีความแข็งแรงมากกว่าสามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของชั้นคอนกรีตเหนือแผ่นเหล็ก (Steel Deck) ทั้งตามยาวและตามขวาง
  • ลดต้นทุนในการก่อสร้าง น้ำหนักของโครงสร้างน้อยลง ทำให้สามารถลดต้นทุนในส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น คาน เสา ฐานราก เป็นต้น
  • ใช้เป็นแม่แบบและเป็นเหล็กเสริมของพื้นคอนกรีตไปในตัว จึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง
  • ลดปริมาณคอนกรีต
  • ลดค่าแรงคนงาน ใช้คนงานแค่ 3-4 คน
  • ในการสั่งซื้อสามารถตัดตามความยาวที่ต้องการได้ จึงลดการสิ้นเปลืองจากการเหลือเศษ
  • ความคล่องตัวในการทำงานจัดส่งเป็นมัดๆ สะดวกในการขนส่งใช้คนงานแค่ 2 คนในการยกแผ่นติดตั้ง
  • เมื่อติดตั้งชั้นล่างเสร็จแล้ว สามารถติดตั้งชั้นต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรอสามารถติดตั้งฝ้าได้ง่าย
  • หน้างานมีความสะอาด เรียบร้อย
โทรสอบถาม