งานวิจัยและการทดสอบ

งานวิจัยและการทดสอบ

ปัจจุบันระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในอาคารโครงสร้างเหล็ก โดยคุณสมบัติของแผ่นเหล็กจะเป็นทั้งไม้แบบและเสริมก้าลังของพื้น ความสามารถในการรับน้้าหนักของพื้นแผ่นเหล็กประกอบขึ้นอยู่กับความสามารถในการต้านแรงเฉือนระหว่างแผ่นเหล็กกับคอนกรีต เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างแผ่นเหล็กกับคอนกรีตท้าให้พื้นแผ่นเหล็กประกอบสูญเสียก้าลัง…ดูรายละเอีย

ดูรายละเอียด
โทรสอบถาม